Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Verruiming ontslagmogelijkheden

Eén van de maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een verruiming in het ontslagrecht. Volgens de huidige regels kan de werkgever de werknemer ontslaan als er aan één ontslaggrond volledig is voldaan. In de wet zijn de redelijke ontslaggronden opgesomd (BW7 art678).
Aan de reeds bestaande ontslaggronden is met ingang van 2020 de cumulatiegrond toegevoegd: de zogenoemde i-grond.

Deze nieuwe ontslaggrond geeft ruimere mogelijkheden om een werknemer te ontslaan. U kunt dan meerdere redenen voor ontslag met elkaar combineren. De volgende ontslaggronden kunnen bij ontslag op de cumulatiegrond worden gecombineerd:

 • frequent ziekteverzuim
 • onvoldoende functioneren
 • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
 • niet nakomen van re-integratieverplichtingen
 • verstoorde arbeidsverhouding
 • andere zwaarwegende omstandigheden (bijvoorbeeld gevangenisstraf of geen tewerkstellingsvergunning hebben)

Let op!

Niet alle combinaties zijn mogelijk want de combinatiemogelijkheid geldt alleen voor de ontslaggronden die via de rechter lopen en niet voor ontslag via het UWV. Ontslag vanwege langdurig arbeidsongeschiktheid en ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen kunt u dus niet combineren met een andere ontslaggrond zoals bijvoorbeeld disfunctioneren. Ook in 2020 loopt dit ontslag nog steeds via het UWV. De ontslaggrond ‘werkweigering wegens gewetensbezwaren’ wordt ook uitgesloten van de cumulatiegrond.

Cumulatiegrond

Wanneer u als werkgever van mening bent dat er sprake is van gecombineerde omstandigheden die tot een redelijk ontslag kunnen leiden, moet u dit tijdig aan de werknemer laten weten. Samen met uw werknemer moet u eerst kijken of er tot een oplossing van de problemen kan worden gekomen.

Van een redelijke grond is geen sprake als de werkgever de werknemer van de ene op de andere dag wil ontslaan wegens een combinatie van omstandigheden, terwijl dit nooit eerder met de werknemer is besproken!

Preventieve toets

Wilt u een werknemer ontslaan op basis van de cumulatiegrond dan moet u het ontslag vooraf laten toetsen. De wet bepaalt dat de toetsing door de kantonrechter wordt gedaan. De kantonrechter bepaalt uiteindelijk of er voldaan is aan de vereisten om het contract te beëindigen.

In de volgende gevallen geldt de preventieve toets niet:

 • bij ontslag tijdens proeftijd
 • bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden
 • bij ontslag wegens het bereiken van de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd
 • bij ontslag van een bestuurder van een rechtspersoon • bij ontslag met wederzijds goedvinden
 • als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag.

De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken nadat het verzoek is ingediend. De werknemer krijgt de gelegenheid om verweer te voeren. De rechter kan het verzoek alleen inwilligen als voldaan is aan alle voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook mag er geen opzegverbod gelden (bijvoorbeeld tijdens ziekte, bij lidmaatschap van een vakbond, overgang van onderneming, weigeren werk op zondag, opnemen van adoptie- zorg- of ouderschapsverlof).

Extra vergoeding

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt wegens cumulatiegrond, kan deze aan de werknemer een extra vergoeding toekennen (naast de transitievergoeding). De extra vergoeding bedraagt maximaal 50% van de transitievergoeding. De hoogte van de extra vergoeding wordt vastgesteld op grond van de mate waarin de ontslaggronden die de werkgever aandraagt zijn voldaan. Daar bovenop kan de rechter straks nog steeds een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen als de werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Lees voor een volledig overzicht onderstaand document, beschibaar gesteld door de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2019/10/04/wab-cumulatiegrond---werknemers/Factsheet+cumulatiegrond+wn.pdf

Search