Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Transitievergoeding

Werknemers met een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer hebben sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt, mits twee jaar of langer in dienst. Met de Wet arbeidsmarkt in balans veranderen op 1 januari 2020 de regels met betrekking tot de hoogte en het recht op een transitievergoeding. Wij zetten de wijzigingen voor u uiteen.

Nieuw: transitievergoeding vanaf de eerste dag

Vanaf 1 januari 2020 is de werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen vanaf de eerste dag dat de werknemer in dienst is getreden. De transitievergoeding bedraagt dan 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Het aantal dienstjaren wordt daarbij niet meer afgerond op halve jaren maar per dag per dag bepaald.

Op dit moment bestaat er een overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers en een slechte financiële positie. De regeling houdt in dat dienstjaren voor 1 mei 2013 bij de vaststelling van de transitievergoeding niet meegenomen hoeven te worden. Deze regeling vervalt per 1 januari 2020.

Tenslotte vervalt de gunstigere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder met een dienstverband langer dan tien jaar. Tot 1 januari hebben zij recht op een hogere transitievergoeding van één maandsalaris per dienstjaar, mits hun werkgever 25 of meer werknemers had. Vanaf 1 januari 2020 vallen deze werknemers onder de algemene regeling en hebben zij geen bijzondere positie meer.

Er wordt gewerkt aan een compensatieregeling voor de transitievergoeding wanneer een onderneming in zijn geheel wordt beëindigd als voortzetting niet mogelijk is door ziekte en of pensionering van de werkgever.

Recht op een transitievergoeding

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werknemer. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag, anderzijds is de vergoeding bedoeld om de transitie van werknemers naar een andere baan te vergemakkelijken.

Wie hebben recht op een transitievergoeding?

Werknemers hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding. Ontslag is het op initiatief van de werkgever beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag. Ook heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als hij zelf ontslag neemt en dat doet omdat zijn werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was.

Wanneer is een transitievergoeding niet verplicht?

De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen:

 • bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden.
 • als de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was, tenzij de kantonrechter anders beslist.
 • als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte.
 • als de werknemer ontslagen is, omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van deze leeftijd.
 • als het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen.
 • als bij cao een andere voorziening is afgesproken. Bij cao kan vanaf 1 januari 2020 (ten nadele van de werknemer) worden afgeweken van de transitievergoeding, en is meer maatwerk mogelijk. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bij cao worden afgeweken van de transitievergoeding.
 • als de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever.

Oud recht nog van toepassing

In de volgende gevallen wordt de transitievergoeding nog berekend op basis van de oude regeling:

 • De arbeidsovereenkomst is opgezegd vóór 1 januari 2020
 • De werknemer heeft vóór 1 januari 2020 ingestemd met opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • Het verzoek om toestemming van het UWV voor opzegging van de arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 gedaan
 • Het verzoek tot ontbinding is vóór 1 januari 2020 gedaan

Let op!

Voor iedere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege op of na 1 januari 2020 eindigt bent u een transitievergoeding verschuldigd. Er is geen overgangsregeling.

Search